STAND-UP

Heath Bunting (UK) „Map of terrorism” (presentation of the project, 2008), http://irational.org/heath/

In STAND-UP artists on February 20, 2009 at 2:48 am

Heath Bunting

was born a Buddhist in Wood Green,London, UK and is able to make himself laugh. He is a co-founder of both net.art and sport-art movements and is banned for life from entering the USA for his anti GM work. His self taught and authentically independent work is direct and uncomplicated and has never been awarded a prize or been bought or sold. He is both Britain’s most important practising artist and The World’s most famous computer artist. He aspires to be a skillful member of the public and is producing an expert system for identity mutation.

A map of terrorism


Why make a map of terrorism ? It is unclear to many people exactly what terrorism is and which activities are now unsafe in the United Kingdom (UK) in terms of getting into trouble with the police.

Making a map is often a prelude to colonisation and control. I have recently been under investigation and detention by the UK police for terrorism related offences. This case was fabricated by the Sussex police force, probably an attempt to frighten and probe me. My response to this, instead of seeking public sympathy and support, was to consolidate my existing links with national cultural institutions. Hence my proposal to make this map of terrorism, in context of an invitation for a new commission for Tate. This strategy resulted in mestill being under state surveillance, but no longer facing Her Majesty’s (HM) detention.How to make a map of terrorism. My intention for this map was to find the borderline between ‘the everyday’, embodied by ‘the high street’ and the global terror fantastic.

If goods and services are extended to people globally, we can expect feedback in return. If these goods and services are marketed by force, as for example in Iraq, then we can expect a violent customer returns.

Important words to consider for mapping terrorism and the market are both reach and crossover. I have been thinking that perhaps our asymmetric reach has extended too far and that the crossover of unequal cultures has gone too deep.

Only the criminally ignorant can act surprised when second generation immigrants become upset when their adopted national state starts to illegally bomb their grandparents back home. Perhaps terrorism has always been a violent response to inappropriate intimacy, similar to bullying.

What a map of terrorism can tell us.This map is only a sketch, part of a long term project to map ‘the System’. What it shows me at this stage though, is that the border between ‘the High

Street’ and global terror runs through the Irish Troubles.Also, that the no man’s land of global terrorism is terrorism merchandise: Hamas t-shirts purchasable on-line (it is illegal to wear one of these in public), anarchist cookbook available at public libraries (recent events show that it is illegal to be in possession of one of these if Muslim). There also seems to be a fast-track route to full system integration, linked via ‘able to provide current postal address’: first step being an Her Majesty’s(HM) prisoner.

In my research into identity, it has become apparent that institutional integration comes first to those who challenge convention.heath-bunting

Heath Bunting

urodził się w buddyjskiej rodzinie w Wood Green, w Londynie i potrafi sam siebie rozśmieszyć. Jest współzałożycielem ruchów net-artowych oraz sport-artowych i ma dożywotni zakaz wjazdu do USA za działalność przeciwko genetycznemu modyfikowaniu żywności. Jest samoukiem, a jego autentycznie niezależne prace nie były ani nigdy nagradzane, ani kupowane, czy sprzedawane. Jest najważniejszym aktywnym artystą w Anglii, oraz najsławniejszym komputerowym artystą na świecie. Aspiruje do bycia utalentowanym członkiem społeczeństwa i opracowuje profesjonalny system do mutacji tożsamości.

Mapa terroryzmu

Po co robić mapę terroryzmu? Wiele osób nie wie czym dokładnie jest terroryzm i jaka forma działalności może być niebezpieczna w Wielkiej Brytanii i może prowadzić do problemów z policją.

Sporządzenie mapy poprzedza kolonizację i przejęcie kontroli. Niedawno byłem zatrzymany przez angielską policje w celu złożenia wyjaśnień w związku z zarzutami związanymi z działalnością terrorystyczną. Zarzuty były sfabrykowane przez policje w Sussex i najprawdopodobniej miały na celu mnie zastraszyć i poddać próbie. W odpowiedzi nie szukałem współczucia i wsparcia w społeczeństwie, ale skonsolidowałem moje istniejące już kontakty z instytucjami kultury narodowej. Stąd moja propozycja przygotowania mapy terroryzmu w odpowiedzi na zaproszenie galerii Tate. Zaowocowało to dalszym obserwowaniem przez państwo, ale już bez zatrzymywania przez Jej Królewską Mość. Jak się sporządza mapę terroryzmu? Moim celem było znalezienie granicy między codziennością określaną przez establishment, a światowym terroryzmem fanatyków.

Skoro towary i usługi są rozprowadzane na całym świecie, możemy się spodziewać reklamacji. Jeżeli te towary i usługi są rozprowadzane siłą, tak jak np. w Iraku, to musimy się liczyć się z agresywnymi reklamacjami.

Ważne pojęcia przy mapowaniu terroryzmu to zasięg i przenikanie się. Uważam, że asymetryczny zasięg kultur jest zbyt szeroki, a przenikanie się nierównych kultur jest zbyt głębokie.

Jedynie ignoranci mogą być zaskoczeni agresywną postawą drugiego pokolenia imigrantów wobec bombardowania ojczyzn ich dziadków przez państwo, które zaakceptowali jako swoje. Być może terroryzm od zawsze była agresywną odpowiedzią na niepożądaną formę zażyłości, podobną do znęcania się w szkole nad młodszymi.

Czego możemy się dowiedzieć z mapy terroryzmu? Ta mapa to jedynie szkic, część większego projektu – mapy Systemu. Na tym etapie mapa pokazuje, że granica między establishmentem, a światowym terroryzmem przebiega przez irlandzkie problemy. Z mapy dowiemy się także, że ziemią niczyją globalnego terroryzmu jest handel gadżetami terrorystycznymi – dostępne przez Internet koszulki Hamasu (noszenie publicznie jest nielegalne), anarchistyczne książki kucharskie dostępne w miejskich bibliotekach (ostatnie wydarzenia dowodzą, że posiadanie kopii przez muzułmanów jest nielegalne). Pojawia się również bardzo prosta droga do zwiększenia inwigilacji państwowej poprzez ‘obowiązek posiadania aktualnego adresu pocztowego’, a pierwszy krok – bycie więźniem Jej Królewskiej Mości.

Podczas mojego poszukiwania tożsamości, zrozumiałem, że instytucje inwigilują przede wszystkim tych, którzy rzucają wyzwania konwencjom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: